city#03: FROZEN** *

City portrait of Reykjavík, shot during Punto y Raya Film Festival 2014.